LeefbaarheidWijkcommissie

Vragen raad aan de gemeente

Maatschappelijke probleemgevallen nieuwbouw Zwanenkamp.

Vragen raadslid aan een deskundige van de gemeente over maatschappelijke probleemgevallen d.d. 22 november jl. (naar aanleiding van het “inspreken” door de wijkcommissie tijdens de raadsvergadering van 20 november jl. over de geplande nieuwbouw in Zwanenkamp.)

  • Over welke doelgroep gaat het eigenlijk?

Afgezien van de statushouders bestaat de doelgroep uit inwoners die nu gebruik maken van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW). Dit is een ‘nieuwe’ doelgroep voor de gemeenten. De komende periode wordt dan ook gebruikt om meer inzicht te krijgen in deze doelgroep en hiervoor meer expertise te ontwikkelen.
Het gaat hier om mensen die schulden hebben door baanverlies, daklozen, zwerfjongeren, alleenstaande door echtscheiding, maar ook mensen waar sprake kan zijn van gezinsproblematiek. Uit huis geplaatsten, mensen met psychische problemen. Ex-drugsverslaafden etc.

  • Hoe is de opvang nu geregeld? Wat is de toekomst?

Op dit moment maakt de gemeente nog gebruik van het Meldpunt Zorg & Overlast, dat de GGDrU uitvoert. Vanaf volgend jaar gaat de gemeente deze meld functie lokaal organiseren in combinatie met een pilot ‘GGZ in de wijk’, in het kader van de aanpak van personen met verward gedrag. Dit houdt een intensieve lokale samenwerking in van alle betrokken partijen. De wijk GGZ-er heeft ook als taak er snel op af te gaan, vertrouwen op te bouwen en praktisch en onorthodox te werk te gaan. Omdat we ook stevig inzetten op preventie en het in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren van problemen in de wijk om erger te voorkomen, denken wij niet alleen GGZ-cliënten, maar alle kwetsbare inwoners.

Bij mensen die in MOBW zitten is per definitie sprake van intensieve ondersteuning die 7 x 24 uur bereikbaar en beschikbaar moet zijn. Samen met aanbieders wordt nagedacht over hoe de 24 uurs begeleiding in de toekomst vormgegeven kan worden.

(Noot: wijkcommissie Zwanenkamp; uitspraak Portal tijdens interview Radio 1 d.d. 22 november jl.)
Dit staat lijnrecht op hetgeen Portaal vertelde over de begeleiding. “deze zou door vrijwilligers uit de buurt gedaan kunnen worden, die op basis van een motivatiebrief geselecteerd werden door Portaal “ ……!

  • Hoe is het wonen nu geregeld?

Nu worden deze probleemgevallen vaak nog regionaal opgevangen in daarvoor ingerichte centra zoals Kwintes en Lievegoed maar de bedoeling is dat deze mensen teruggaan naar hun eigen woonplaats.

Er zijn veel creatieve woonvormen in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan zorg in reguliere woningen maar ook gemengd wonen; dan wonen er weliswaar veel MO-cliënten bij elkaar, maar goede begeleiding en een duidelijk aanspreekpunt voor omwonenden dragen ook bij aan het voorkomen van onrust en overlast. Beschermd wonen kan ook in ambulante vorm. Bij goed gedrag komt de woning na een tijdje op eigen naam. Als je opvangt in een woonvoorziening, denk er dan ook aan dat mensen daarna weer moeten doorstromen. ‘Meteen’ plaatsen in een reguliere woning zorgt voor een korter traject omdat je sneller kan werken aan het verbinden in de buurt.De gemeente is de hoogte van de verscheidenheid aan mogelijke woonvormen voor deze doelgroep. De gemeente onderzoekt alle mogelijkheden om woonruimte te realiseren die past bij deze doelgroep en onze gemeente, in de verschillende wijken. In het lokale Uitvoeringsplan komt de gemeente hier uitgebreider op terug.

  • Wat doet de gemeente?

Stichtse Vecht neemt deel aan de Buurtcirkel (o.a. ex-beschermd wonen cliënten ondersteunen elkaar) en wil starten met het project Gewoon Thuis (intensieve begeleiding thuis), beide projecten samen met Kwintes en we overwegen een proef met de Pitsstop (een tijdelijke opvangvoorziening voor mensen die tijdelijk dakloos zijn), samen met het Leger des Heils.

Bij de uitvoering zijn ervaringsdeskundigen en lokale zorgprofessionals niet betrokken. Bij de verdere uitwerking maakt de gemeente gebruik van alle expertise die voorhanden is.

  • Vraag raadslid.

Dan nog even over inzetten op draagvlak onder inwoners. Deze strategie is in casu Haarrijn niet geslaagd. Wat zijn de verbeterplannen om dit in de toekomst beter vorm te geven? Welke participatie heeft er met inwoners van Zwanenkamp plaatsgehad?

Antwoord gemeente.
Het creëren van draagvlak is cruciaal om het huisvesten en begeleiden van cliënten uit deze doelgroep in de wijk te doen slagen. We zullen hiervoor een passende strategie ontwikkelen, die wij in het Uitvoeringsplan zullen uitwerken. In het voortraject van het project Haarrijn/Zwanenkamp is de communicatie met de omwonenden niet goed geweest. Bij de verdere planontwikkeling worden de bewoners adequaat betrokken.

Noot Wijkcommissie:
Zwanenkamp is dus wel degelijk een “dumpplaats” van de gemeente !!

Een gedachte over “Vragen raad aan de gemeente

  1. Zo, wat erg! De gemeente en Portaal dachten zeker: in die hoek staan toch sociale huurwoningen dus daar kunnen we wel bouwen?!? Het is onverantwoord om op die plek de mensen die zoveel zorg nodig hebben te huisvesten. Zwanenkamp is een wijk met jonge gezinnen en scholen. Ik krijg er een heel onveilig gevoel bij. De bevolking moet bloeden voor alle bezuinigingen die door dit kabinet zijn doorgevoerd. Misschien zo’n woongroep bij meneer Rutte in de straat? Excuses maar ik word hier heel boos en verdrietig om.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.